Algemene Voorwaarden

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
 4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling ; de vervoerskosten worden ten laste gelegd van de klant, met een minimum van € 25,00.
 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij onze firma, ingediend worden.
 6. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na datum factuur te Hooglede.
 7. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 12 % per jaar verschuldigd zijn.
 8. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs.
 9. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 10. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met minimum van € 250,00.
 11. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 12. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 13. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door de daden van gerechtelijke uitvoering en de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen.  Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 14. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs.   De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederkoop.
 15. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 16. De constructeur treft geen verantwoordelijkheid indien de klant het glas ter bescherming afplakt met papier of eender welke soort stof, en het glas barst ten gevolge van de warmte van de zon (thermische breuk).
 17. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de
  verkoper bevoegd.  De verkoper kan aan deze bevoegdheidskeuze verzaken en mag bijgevolg dagvaarden voor de volgens het gemeen recht bevoegde rechtbank.
 18. Bijzondere voorwaarden : De hiernavolgende bijzondere bedingen gelden enkel ten aanzien voor klanten, van wie, de krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen en of diensten, geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit in hoofde van de klant. De hiernavolgende algemene bedingen zijn niet van toepassing : 2-3.
  Partijen kunnen in onderling overleg een levering- en uitvoeringstermijn bepalen.  Enkel deze schriftelijke overeenkomst is geldig.  In deze overeenkomst wordt er tevens overeengekomen dat er in hoofde van de verkoper overmacht aanwezig is, indien zijn leveranciers, in afwijking van de gemaakte overeenkomsten, zouden nalaten, materialen tijdig te leveren, die voor de verkoper , met het oog op de uitvoering der werken of de levering van de materialenbij de klant, aldaar werden besteld.
  In geval van wanprestaties van de verkoper heeft de klant recht op gemeenrechtelijke schadevergoeding.
 19. Bij niet uitvoering van een opgemaakt schadebestek, wordt een factuur opgemaakt van € 45,00 exclusief BTW, bij wel uitvoering valt deze weg.